Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Pályázati kiírások

2011.01.12

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet

Az Önkéntesség Európai Évéhez kötődően az önkéntesség fejlesztését szolgáló
pályázati programokra
(Pályázat kódja: NCA-CIV-11-A)
 
Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma megbízásából az Wekerle Sándor Alapkezelő (WSA) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény, a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, valamint a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására. Felhívjuk a figyelmüket, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
1. A pályázat célja
Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.
Jelen pályázat célja a magyar társadalomban az önkéntes tevékenység társadalmi megbecsültségének emelése, az önkéntes tevékenységre történő ösztönzése, az önkéntesek és a fogadó szervezetek számának növelése az alábbi tevékenységek által.
A/1 A helyi társadalom fejlesztését célzó önkéntes akciók/programok megvalósítása a helyi közösségből érkező önkéntesek bevonásával.
A/2 Az önkéntesség társadalmi fontosságát hangsúlyozó és népszerűsítő rendezvények, workshopok, kampányok, szakmai műhelyek, konferenciák megrendezése A/3 A fogadószervezetek önkénteseket bevonó kapacitásának fejlesztése
2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen 114.000.000 Ft-ot, azaz egyszáztizennégy millió forintot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. § (4) bekezdésének rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét az alábbi megosztásban:
Az A/1 kategóriában a keretösszeg: 50 000 000 Ft
Az A/2 kategóriában a keretösszeg: 32 000 000 Ft
Az A/3 kategóriában a keretösszeg: 32 000 000 Ft
3. A támogatottak köre
3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a) közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2009. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
Pályázhatnak a 2009. december 31-ig jogerősen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.
b) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1 pontja szerint.
4. A pályázatban be kell mutatni:
a) a vállalt indikátorokat
A Kollégium az alábbi, a megvalósítás eredményességét és hatékonyságát bemutató indikátorlistát határozza meg:
- a programba bevont önkéntesek száma
- az önkéntes munkaórák száma
- a megvalósított önkéntes programok/akciók száma
- az önkéntesség népszerűsítését, bemutatását szolgáló programok száma
- az önkéntes programok által elért személyek száma
- az önkéntes programok/ az önkéntességgel összefüggő programok megvalósítása során elért szervezetek, intézmények száma
- az önkéntes programok során megkötött önkéntes szerződések száma
- a programba bevont fogadószervezetek száma
A pályázatban a fenti indikátorlistából az adott programhoz illeszkedő legalább 4 indikátort kell meghatározni a pályázónak. A szakmai beszámolót a Kollégium elsősorban a vállalt indikátorok teljesítése alapján fogja értékelni.
b) A/1, A/2, A/3 kategóriában
- a tervezett projekt tevékenységeit, a várt eredményeket
- a tevékenységeket kiknek, hol, milyen ütemezésben tervezi nyújtani a pályázó szervezet
- a pályázó civil szervezet alkalmasságát, tapasztalatát a pályázati programban vállalt feladatokra vonatkozóan
- mely más szervezettel/intézménnyel kívánnak együttműködni a program megvalósításában
A fentieken túl:
Az A/1 kategóriában
- az önkéntes tevékenységek fenntarthatóságát
- az önkéntesek bevonásának és „foglalkoztatásának” módját
Az A/3 kategóriában
- A fogadószervezetek kapacitásfejlesztésében közreműködő szakember szakmai tapasztalatát
5. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. június 1. és 2011. szeptember 30. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a Pályázati útmutató 11 pontjában találhatóak.
6. A benyújtás módja:
A pályázat benyújtását megelőzően minden regisztrációval nem rendelkező pályázónak a http://www.wekerle.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati útmutató 4.1 pontja tartalmazza.
Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!
A pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani!
Az elektronikus pályázat beadását a pályázati útmutató 3.5 pontjában rögzített módon kell elvégezni. Az internetes pályázati programűrlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az internetes pályázati programűrlap minden kérdésére választ adva és az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani:
a. a létesítő okiratának oldalhű digitális másolatát (pályázati útmutató 4.6, 4.7.1 pontja) az EPER Dokumentum beküldő menüpontjában csatolhatja pályázatához.
Amennyiben a pályázó a létesítő okirat másolatát korábbi NCA pályázaton már benyújtotta, és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai hibája volt, illetve annak adattartalmában nem történt változás, ezen dokumentum ismételt csatolása nem szükséges. (A korábban benyújtott dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!)
b. a támogatás igénylésének évét megelőzően közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet esetén a közhasznúsági jelentés oldalhű digitális másolatát, a támogatás igénylésének évében közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet esetén az előző évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolatát (pályázati útmutató 4.2.2, 4.5.2 pontja) az EPER Dokumentum beküldő menüpontjában csatolhatja pályázatához.
Amennyiben már rendelkezésre áll a 2010. évi, akkor az, ennek hiányában a 2009. évi.
A közhasznúsági jelentés oldalhű digitális másolatát minden naptári évben egyszer, legkésőbb az első benyújtott pályázat beadási határidejéig kell megküldeni. Amennyiben a pályázó közhasznúsági jelentésének oldalhű digitális másolatát 2011-ben NCA pályázaton már benyújtotta az EPER rendszeren keresztül és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai hibája volt, ezen dokumentum ismételt beküldése nem szükséges. (A korábban benyújtott dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!)
c. A program megvalósítása során - amennyiben indokolt - a konkrét feladatokat tartalmazó együttműködési nyilatkozato(ka)t oldalhű digitális formában kell a pályázónak csatolnia.
d. Az önkéntesek költségeinek térítése és juttatások biztosítása esetén a fogadószervezet minisztériumi regisztrációjáról szóló határozatának hitelesített másolatának csatolása kötelező.
Továbbá e-pályázat esetén is postai úton meg kell küldeni e. az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát.
Egy naptári évben csak egyszer kell benyújtani, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján.
7. Beadási határidő: 2011. február 10., 24.00 óra
Határidőben benyújtott pályázatokra vonatkozó szabályokat a részletes pályázati útmutató 3.5. pontja tartalmazza.
8. A beadás helye:
A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:
Wekerle Sándor Alapkezelő
Civil Támogatási Főosztály
1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Csak ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott dokumentumok esetében bírálunk el panaszokat!
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját!
9. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a http://www.nca.hu, http://www.kim.gov.hu, valamint a http://www.wekerle.gov.hu honlapokról.