Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

2011.03.29
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ
a
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM
Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
(Akadálymentesítés)
c.
konstrukciójához
Kódszám: KMOP-4.5.3-10-11


A Pályázati Felhívás és Útmutató elválaszthatatlan része az Általános feltételek a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz - 2010-01. számú verzió c. dokumentum (a továbbiakban: Általános Feltételek c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az Általános Feltételek c. dokumentumban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás és Útmutató, valamint az Általános Feltételek, illetve ezek dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a http://www.nfu.hu honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet.
A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A1. Alapvető cél
Jelen pályázat célja a fogyatékos személyek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének növelése érdekében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4.§ fb-fc pontjában meghatározott, a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörébe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény [1998. évi XXVI. tv.] értelmében a fogyatékos személyek számára biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. A konstrukció létjogosultságát indokolja, hogy az önkormányzati feladatkörbe tartozó közszolgáltatások többsége a társadalom számára nem érhető el egyenlő eséllyel.
Az intézkedés lehetőséget teremt az önkormányzati feladat- és hatáskörbe tartozó közszolgatatások komplex akadálymentesítésére, és ezzel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben előírt kötelezettségek teljesítésére.
Az intézkedés az időskorú, a beteg, a babakocsit használó emberek életkörülményeit is javítja, megkönnyítve mindennapjaikat, így a fejlesztések megvalósítása az egész társadalomra pozitív hatással lesz.
A2. Rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 634 862 455 Ft.
Jelen kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A3. Támogatható pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma 28 db.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
- helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok (KSH 32), és
- ezek társulásai (KSH 36):
- Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (KSH 364);
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 366);
- A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. § alapján létrejött, nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített gesztor önkormányzat, és a 9. § alapján létrejött, nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (KSH 321);
amelyek által fenntartott, fejleszteni kívánt intézmény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4.§ fb-fc pontjában, illetve a törvény mellékletében meghatározott, önkormányzati feladat- és hatáskörbe tartozó közszolgáltatást nyújt (önkormányzati ügyfélszolgálat, egészségügyi szakellátás, szociális alap- és szakellátás, óvoda, alapfokú és középfokú iskola, gyermekvédelmi alap- és szakellátás).
Elsősorban önkormányzati ügyfélszolgálat akadálymentesítésére lehet támogatást igényelni. A többi, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § fb-fc pontjaiban közszolgáltatások fejlesztésére csak abban az esetben igényelhető támogatás, ha a pályázó igazolja, hogy egy önkormányzati ügyfélszolgálat komplex akadálymentesítését már elvégezte.
Jelen pályázati kiírás keretében egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény akadálymentesítése nem támogatható.
A pályázatot a fenntartó szervezetnek kell benyújtania.
Az intézmény épületének/épületeinek akadálymentesítése csak akkor támogatható, ha az intézmény a pályázat benyújtásakor már a fejleszteni kívánt épületben/épületekben működik.
Ha az akadálymentesíteni kívánt önkormányzati ügyfélszolgálat több telephelyen működik, a pályázó megjelölheti a fejleszteni kívánt telephelyet. Egy pályázaton belül tehát akár egy vagy több telephely fejlesztésére is igényelhető támogatás, de nem feltétel valamennyi telephely akadálymentesítését elvégezni.
Intézményfenntartói társulások által fenntartott intézmények fejlesztése esetén a következő feltételek mellett nyújtható be pályázat:
- Ha az intézményfenntartói társulás A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16.§ alapján jött létre, akkor a pályázat benyújtására maga a társulás jogosult.
- Ha az intézményfenntartói társulás A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. § alapján jött létre, akkor a pályázat benyújtására a gesztorönkormányzat jogosult. Ha a fejlesztéssel érintett feladatellátási hely épülete nem a pályázat benyújtására jogosult önkormányzat tulajdonában van, akkor a pályázatot a gesztor önkormányzat nyújtja be. Ebben az esetben a tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata szükséges.
- Ha az intézményfenntartói társulás A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 9. § alapján jött létre, úgy a pályázat benyújtására - a társulás nevében, a társulás tagjai közül kijelölt - önkormányzat jogosult, melyet a társulási tanács jelöl ki és határozatban fogad el.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett feladatellátási hely épülete nem a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat tulajdonában van, úgy a pályázatot továbbra is - a társulás nevében, a kijelölt - önkormányzat nyújtja be. Ebben az esetben a tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata szükséges.
Társulások településenként akár több pályázatot is benyújthatnak.
Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. Az Általános Feltételek c. dokumentum B1. pontjában foglaltak nem alkalmazandók.
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.
Az NFÜ által előírt kötelezően megvalósítandó tevékenységekre vonatkozó előírások az Általános feltételek c. dokumentumban találhatók.
C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
Támogatás olyan önkormányzati feladat- és hatáskörbe tartozó közszolgáltatásnak helyet adó épület komplex akadálymentesítésének megvalósításához igényelhető, amelyen még nem, vagy csak részben végezték el a hatályos jogszabályoknak megfelelő akadálymentesítési átalakításokat.
A pályázati kiírás keretében olyan akadálymentesítési átalakítások megvalósítására lehet támogatást igényelni, amelyekkel teljesülnek a komplex akadálymentesítés követelményei.
A komplex akadálymentesítés jelen pályázati kiírás keretében az önkormányzati feladat- és hatáskörbe tartozó közszolgáltatás, vagy telephelyenként történő pályázás esetén a fejlesztésben érintett telephely/telephelyek valamennyi fogyatékossági csoport számára történő egyenlő esélyű hozzáférésének a biztosítását jelenti.
Minden olyan tevékenység támogatható, aminek eredményeként teljesülnek a "Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez" c. dokumentumban (továbbiakban: Segédlet) foglalt minimum követelmények. Ennek értelmében a pályázók olyan tevékenységekre kérhetnek támogatást, aminek eredményeként az épület meglévő adottságaiból kiindulva elérik a "minimum-követelményekben" előírt szintet.
A projekt tartalmával és a műszaki tervek elkészítésével kapcsolatos speciális előírások a jelen dokumentum C4. pontjában találhatók.
A pályázati kiírás az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó valamely közszolgáltatás vagy telephelyenként történő pályázás esetén a fejlesztésben érintett telephely/telephelyek komplex akadálymentesítését írja elő. Ez alapján kell eldönteni, hogy egy adott intézménynek helyet adó épület esetében mely szinteket vagy épületrészeket szükséges akadálymentesíteni annak érdekében, hogy az adott közszolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosított legyen. Például ha az önkormányzat épületében az ügyféltér a földszinten található, akkor kizárólag a földszintet érintő átalakítások költségeire lehet pályázni. Ha az ügyféltér nem a földszinten található, akkor az adott épület szint és az odajutást szolgáló útvonal átalakításainak költségeire lehet pályázni.
Annak eldöntése, hogy a fejlesztendő közszolgáltatás vagy telephelyenként történő pályázás esetén az adott közszolgáltatás fejlesztésben érintett telephelyének/telephelyeinek elérése milyen jellegű akadálymentesítési munkálatokat követel meg, a kötelezően bevonandó rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő feladata.
A pályázat előkészítése és megvalósítása folyamatába kötelező a fogyatékossággal élők legalább három helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetének bevonása, amit a pályázó mindkét fél eredeti aláírásával ellátott együttműködési megállapodással (6. számú melléklet) igazol. Az ajánlott érdekvédelmi szervezetek listáját az 5. számú melléklet tartalmazza. Az együttműködési megállapodásnak kifejezetten utalnia kell az érdekvédelmi szervezetnek az előkészítésben és a megvalósításban való részvételére.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
D1. Támogatás formája
A pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatásban) részesül.
D2. Támogatás mértéke
Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség maximum 90 %-a. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó települések, valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplő kistérségek, illetve a 4/2008. sz. KMRFT határozat szerinti regionális szempontból hátrányos kistérségek vagy települések (Szobi, Nagykátai, Ceglédi, Dabasi, Aszódi kistérségek; Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kocsér, Mikebuda, Tápiószőlős települések) esetében az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség maximum 95 %-a.
D3. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:
minimum
5 millió Ft
maximum
30 millió Ft
15 millió Ft feletti támogatás kizárólag akkor igényelhető, ha a komplex akadálymentesítés megvalósításához lift beépítés szükséges, és ez a terveken is feltüntetésre került!
D4. Az önerő mértéke
Jelen kiírás keretében megvalósítandó projektekhez minimálisan az elszámolható költség 10%-ának, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó települések, valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007 (XI.17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplő kistérségek, illetve a 4/2008. sz. KMRFT határozat szerinti regionális szempontból hátrányos kistérségek vagy települések esetében 5 %-ának megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani.
Az önrész összetételével kapcsolatos részletes előírásokat az Általános Feltételek c. dokumentum D1 pontja tartalmazza.
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy az egyes tevékenységek esetében a támogatási mérték nem térhet el a támogató által a pályázatra megítélt támogatási mértéktől!
Amennyiben az önrész rendelkezésre állását a pályázó a pályázat benyújtásakor a hitelintézet által kiadott hitelígérvénnyel igazolja, legkésőbb az első kifizetési igényléshez szükséges benyújtani a megkötött hitel- vagy kölcsönszerződést!
E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Az általános adminisztratív információkat az Általános Feltételek c. dokumentum H. pontja tartalmazza. Az alábbiakban kizárólag a jelen kiírásra vonatkozó speciális feltételek kerülnek rögzítésre.
Jelen pályázati kiírásban egyfordulós (normatív), folyamatos bírálati folyamat keretében történik a pályázatok elbírálása. Az alkalmazott eljárás részleteit az Általános Feltételek c. dokumentum H11. és H12. pontjai tartalmazzák.
A folyamatos elbírálás miatt előfordulhat, hogy a később benyújtott, de hiánypótlásra nem kerülő pályázatok támogatási döntése hamarabb megtörténik, mint a korábban benyújtott, de hiánypótlásra szoruló pályázatoké!
Jelen eljárásrend alkalmazása során a pályázat befogadásáról a KSZ külön értesítést nem küld.
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, akkor az NFÜ a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggeszti, és a felfüggesztés tényét a honlapján (
http://www.nfu.hu) közzéteszi. A felfüggesztés hatályba lépését követően postára adott pályázatok befogadására nincs lehetőség!
A pályázat személyes benyújtására nincs lehetőség!
A 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM rendelet 19/A. § értelmében normatív jellegű támogatás esetén nem kerül sor támogatási szerződés megkötésére. A felek között a támogatási jogviszony a támogató részéről kibocsátott támogatói okirattal jön létre, ami a támogatási szerződéshez hasonlóan tartalmazza a támogatásra vonatkozó feltételeket.
Ebben az esetben a támogatási szerződés megkötésén és a támogatói okirat hatályba lépésén a támogatói okirat keltét kell érteni.
Ahol a jelen dokumentum, az ÁSZF valamint az Általános Feltételek c. dokumentum támogatási szerződést vagy szerződéses feltételeket említ, ott azon támogatási jogviszonyt, vagy támogatási jogviszony feltételeit kell érteni.
Ha a támogató a pályázatot csökkentett elszámolható összköltséggel vagy feltételesen támogatja, akkor a szerződés létrejöttének feltétele az, hogy a pályázó a támogató ajánlatát elfogadja. A KSZ levélben értesíti a pályázót a csökkentett elszámolható összköltséggel vagy feltételekkel történő támogatásról. Az értesítő levélhez mellékel egy visszaigazoló nyilatkozat formanyomtatványt, amelyet a pályázó kitöltve, legkésőbb a kézhezvételtől számított tíz munkanapon belül visszaküld, és amelyhez mellékeli az átdolgozott költségvetési táblát, a kifizetés ütemezést és az egyéb kapcsolódó, átdolgozott dokumentumokat, valamint az előlegigénylésről szóló nyilatkozatot.
Ha a pályázó által átdolgozott dokumentumok nem megfelelők, a KSZ a hiánypótló levél kézhezvételétől számított öt munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.
Ha a pályázó úgy nyilatkozik, hogy a csökkentett összegű támogatást elfogadja, a KSZ a hiánytalanul megküldött dokumentumok beérkezését követő öt munkanapon belül a támogatói okiratot postán megküldi.
A szerződés hatályba lépésének a napja a támogatói okirat keltének a napja.
A pályázó a támogatói okirat, illetve a csökkentett összköltséggel történő támogatásról szóló értesítőlevél kézhezvételét követő öt munkanapon belül panasszal élhet. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat az Általános Feltételek c. dokumentum H8. pontja tartalmazza.
Ha a pályázó öt munkanapon belül nem él panasszal, vagy tíz munkanapon belül nem küld a KSz-nek visszaigazolást, a támogatói döntés érvényét veszti, és a támogatói okirat nem lép hatályba.
Ha a pályázó úgy nyilatkozik, hogy a csökkentett összegű támogatást nem fogadja el, a szerződés nem jön létre.
E1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje
A pályázatot két példányban (egy eredeti és egy másolat), valamint további egy elektronikus példányban (kizárólag CD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Közép-magyarországi Operatív Program
Kódszám: KMOP-4.5.3-10-11
Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft. Közép-magyarországi Területi Iroda
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Kérjük, hogy a borítékon és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát, a pályázó nevét és címét.
Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A nyomtatott és elektronikus adathordozón benyújtott Projekt adatlapban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt Projekt adatlap tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Projekt adatlap megegyezőségéről hiánypótlás keretében a pályázó köteles gondoskodni.
A pályázatok benyújtása 2011. január 17-től 2011. május 31-ig lehetséges.
Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a pályázatot a postai bélyegző szerint ajánlott küldeményként postára adták.